Biuletyn Informacji Publicznej Chełmno

OGŁOSZENIE - PRZETARG NA ZBYCIE CIĄGNIKA URSUS

DYREKTOR ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

W CHEŁMNIE

OGŁASZA II PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ZBYCIE CIĄGNIKA URSUS  W DRODZE LICYTACJI USTNEJ

 1. Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem zbycia jest ciągnik stanowiący mienie ZWiK:

Dane identyfikacyjne pojazdu:

 1. Marka i model: URSUS MF 255
 2. Rodzaj pojazdu: ciągnik rolniczy
 3. Nr rejestracyjny: CCH C808
 4. Rok produkcji: 1991
 5. Nr identyfikacyjny : 0062264
 6. Kolor powłoki lakierniczej: czerwony
 7. Pojemność i nacisk osi : 2502,00 cm3 , 15,50 kN
 8. Data pierwszej rejestracji: 23.12.1991 r.
 9. Przegląd techniczny pojazdu ważny do 25.01.2019 r.
 10. Wyposażenie dodatkowe :
  1. ładowacz czołowy TUR,
  2. łyżka
  3. widły
  4. skrzynia obciążająca.

 

Ciągnik można obejrzeć na terenie Oddziału Wodociągów ZWiK  w Chełmnie ul. Kilińskiego 9 , uzgodniwszy wcześniej termin i godzinę z Kierownikiem Oddziału Wodociągów - nr telefonu 56/ 686 04 10

 • Cena wywoławcza: 13.414,63 zł netto / 16.500,00 zł brutto słownie: szesnaście tysięcy pięćset 00/100 zł
 • Wadium: 1.650 zł
 • Postąpienie: 100 zł

 

 1. Termin i miejsce licytacji:

Przetarg odbędzie się dnia 05.04.2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie ZWIK w Chełmnie ul. Nad Groblą 2

 1. Warunki uczestnictwa:
 2. W zbyciu mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne, które przedstawią potwierdzenie wpłaty wadium.
 3. Wpłaty wadium należy dokonać na konto Zakładu nr 10 1160 2202 0000 0003 3312 8306 (do dnia poprzedzającego termin przetargu - wpływ wadium na rachunek Zakładu).  Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia uczestnikowi, który przetarg wygra, zaś pozostałym osobom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
 4. Wadium nie podlega zwrotowi:
  1. gdy żaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,
  2. uczestnikowi, który wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy.
 5. Przed rozpoczęciem przetargu oferenci przedkładają komisji przetargowej:
  1. Dowód wpłaty wadium.
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedmiotu przetargu. Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny zbywanego
 6. Nabywca, który zaoferuje najwyższą ofertę będzie zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 7. Nabywca, który zaoferuje najwyższą ofertę Zobowiązany jest do dokonania zapłaty nie później niż na dzień przed podpisaniem umowy, warunkiem podpisania umowy jest dokonanie wpłaty i zaksięgowanie na koncie sprzedającego. Należność, o której mowa wyżej powinna być wniesiona na konto Zakładu Nr 94 1160 2202 0000 0003 3312 8249.
 8. Zbywający zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży w każdym chwili bez podania przyczyny.
 9. Osoby upoważnione do kontaktu: Bogusław Cacałowski, Zbigniew Korzeński.
 10. Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotu kosztów poniesionych w uczestniczeniu w zbyciu.
 11. Wydanie przedmiotu zbycia nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu kwoty nabycia.

Załączniki

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Chełmnie

ul. Nad Groblą 2 | 86-200 Chełmno