Biuletyn Informacji Publicznej Chełmno

Deklaracja dostępności

Wstęp

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: zwik.chelmno.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
  • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 23.03.2021.

Metoda przygotowania oświadczenia: deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wioletta Dąbrowicz. Adres mailowy: administracja@zwik.chelmno.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 56 686 49-36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: listopad 2011
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.04.2021

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2
86.200 Chełmno

E-mail: administracja@zwik.chelmno.pl
Strona internetowa: zwik.chelmno.pl

Dostępność architektoniczna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Oddział Oczyszczalni Ścieków, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno:

Do budynku ( II kondygnacyjnego, parter i piętro ) prowadzi wejście od strony ulicy Nad Groblą - wejście po schodach, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich, pochylni, transportera schodowego. W budynku brak podjazdów, pochylni i windy, istnieje możliwość umówienia z klientem w biurze obsługi na parterze budynku . Do budynku jest możliwość wejścia z psem przewodnikiem. Przed budynkiem znajduje się parking, brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Brak pętli indukcyjnych, napisów powiększających dla osób słabowidzących i niewidomych. Brak oznaczenia kontrastowego. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Oddział Wodociągów, ul. Kilińskiego 9, 86-200 Chełmno:

Do budynku ( wysoki parter 3 stopnie) prowadzi wejście od ulicy Kilińskiego – wejście po schodach , brak podjazdu dla wózków inwalidzkich, pochylni, transportera schodowego. Do budynku jest możliwość wejścia z psem przewodnikiem . Przed budynkiem brak możliwości wydzielenia miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Po wcześniejszym uzgodnieniu można zaparkować na terenie przyległym do zakładu. Brak pętli indukcyjnych, napisów powiększających dla osób słabowidzących i niewidomych. Brak oznaczenia kontrastowego. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Chełmnie

ul. Nad Groblą 2 | 86-200 Chełmno