Biuletyn Informacji Publicznej Chełmno

Biuro Obsługi Klienta

Płatność w kasie

Płatności faktur za pobraną wodę, odprowadzone ścieki oraz inne usługi dokonać można w kasie Zakładu, ul. Nad Groblą 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. 

Przyłączenie do sieci wod.- kan.

W celu podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy wypełnić Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan. Wniosek z załączonymi:
- mapami syt.wys. w skali 1:500 (2 egzemplarze),
- dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do korzystania z nieruchomości
- decyzją o warunkach zabudowy (w przypadku posiadania)
należy złożyć w biurze podawczym ZWiK, ul. Nad Groblą 2.

Założenie licznika ogrodowego

W celu ustalenia, do rozliczania zobowiązań, ilości wody bezpowrotnie zużytej (zużytej do podlewania ogrodu) istnieje możliwość zainstalowania (na koszt odbiorcy) wodomierza ogrodowego.
Osoba zainteresowana powinna złożyć, w biurze podawczym ZWiK, ul. Nad Groblą 2, Wniosek o wydanie szczegółowych warunków technicznych na zainstalowanie dodatkowego wodomierza. Do wniosku należy dołączyć szkic instalacji wodociągowej z zaznaczonym miejscem na wodomierz.

Numer rachunku bankowego

opłaty związane z  dostawą wody i odbiorem ścieków

94 1160 2202 0000 0003 3312 8249  

 

 

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Chełmnie

ul. Nad Groblą 2 | 86-200 Chełmno