Biuletyn Informacji Publicznej Chełmno

ZARZĄDZENIE NR 84/2023 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie korzystania z wody dostarczanej z miejskich sieci wodociągowych

W związku z długotrwałym brakiem opadów atmosferycznych i związanym z tym ponadnormatywnym poborem wody z miejskiej sieci wodociągowej, w celu utrzymania dostawy wody dla celów socjalno-bytowych z dniem dzisiejszym (07.06.2023), zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmna, zostało wprowadzone ograniczenie poboru wody na cele inne niż socjalno-bytowe.

Treść zarządzenia:

ZARZĄDZENIE NR 84/2023
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA
z dnia 7 czerwca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie korzystania z wody dostarczanej z miejskich sieci wodociągowych

Na podstawie art. 30, 31 oraz 40 ust. 3 i 4, art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 i 572) zarządza się, co następuje:

 

 • 1. 1. Ze względu na przedłużający się okres suszy powodujący nadmierny pobór wody, przekraczający wydajność ujęć wody, wprowadza się w godzinach od 6.00 do 10:00 i od 17:00 do 23:00 zakaz poboru wody z wodociągów miejskich z przeznaczeniem do:
 • podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów warzywnych;
 • podlewania upraw działkowych, rolnych i sadowniczych;
 • podlewania folii i szklarni ogrodowych;
 • napełniania basenów przydomowych.
 1. Zaleca się oszczędne gospodarowanie wodą do celów socjalno – bytowych.
 2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
 3. Zakaz obowiązuje od dnia wejścia w życie zarządzenia do jego odwołania lub utraty mocy obowiązującego zarządzenia.
 • 2. Zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Miasta Chełmna. Zarządzenie traci moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji.
 • 3. Niezastosowanie się do niniejszego zarządzenia powoduje odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o wykroczeniach.
 • 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Chełmnie.
 • 5. Do kontrolowania przestrzegania postanowień zarządzenia upoważnia się Straż Miejską.
 • 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

                                                                             

                                                                                    Burmistrz Miasta Chełmna


                                                                                            Artur Mikiewicz

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Chełmnie

ul. Nad Groblą 2 | 86-200 Chełmno