Biuletyn Informacji Publicznej Chełmno

Sprzedaż samochodu Renault Kangoo

Sprzedaż samochodu Renault Kangoo

Znak sprawy ZW-03/2024

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż samochodu:    

Dane mienia przeznaczonego do sprzedaży

1.                  Marka i model : Renault Kangoo
2.                  Rok produkcji 2001
3.                  Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy
4.                  Nr rejestracyjny: CCH 15 FM
5.                  Nr nadwozia:   VF1KC0BBF24270774
6.                  Kolor powłoki lakierniczej: SZARY
7.                  Pojemność i moc silnika: 1390,00 cm3 ,  55kW
8.                  Przebieg: 242 622 km 
9.                  Data pierwszej rejestracji: 23.05.2001 r.
10.              Przegląd techniczny pojazdu ważny do 02.04.2025 r.
Nr inwentarzowy ZWiK/774/2006
Cena wywoławcza 2.500,00 zł brutto
 
OGÓLENE WARUNKI PRZETARGU.
Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS do godziny 10:30 dnia 11 kwietnia 2024 r.

https://platformazakupowa.pl/pn/zwik.chelmno


Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu są zobowiązani do:
- załączenia skanu formularza oferty.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na zakup przedmiotu sprzedaży. 
Własność przedmiotu przechodzi na kupującego po dokonaniu zapłaty na konto wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na konto bankowe. 
·         Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest zaproponowana cena nabycia danego przedmiotu sprzedaży. 
·         Sprzedający wezwie Kupującego, którego oferta zostanie wybrana do ODBIORU PRZEDMIOTU PRZETARGU w terminie 7 dni.

Kupujący, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać wymagane dokumenty w formie papierowej na adres: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno
·         W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Kupującego, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnacji z dalszego udziału, Sprzedający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.
·         Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.
W/w ruchomości można oglądać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno w dniach od dnia 04.04.2024 do dnia 10.04.2024r. w godz.9.00-13.00. po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. 566864933.
·         Otwarcie ofert na platformie zakupowej nastąpi w dniu 11 kwietnia 2024r. o godz.11:00
·         Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Oferentami jest: 
- Pan Zbigniew Korzeński, tel.+48 56 6864933, adres poczty elektronicznej: oczyszczalnia@zwik.chelmno.pl, (sprawy techniczne)
- Pan Bogusław Cacałowski, tel.+ 48 56 6860410 (sprawy formalne)
2.       Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zamówienia publiczne:

 

1)       Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno  lub drogą e-mailową pod adresem: zwik@zwik.chelmno.pl.
2)       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3)       Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych.
4)       Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w  celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO - dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z przepisami prawa.
5)       Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6)       Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7)       Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Urzędu Zamówień Publicznych, organów kontrolnych, a także na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8)       Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
a.        żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
b.       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; 
c.        wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9)       Podanie danych osobowych jest wymogiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości udziału w postępowaniu. 
10)   Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny. 

Załączniki

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Chełmnie

ul. Nad Groblą 2 | 86-200 Chełmno